حسن شاکری

سمت : مسئول دفتر ریاست ، دبیرخانه و روابط عمومی

شماره تماس :05832289364 - 05832289372 داخلی 11

شماره فکس : 05832289363