جواد دهقان

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس : 05832289364  داخلی 18

email : javad_dehghan_64@yahoo.com