امروز: پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد


   


   

   

   

  1.دکتر مهدی آریان فر                       رشته الهیات و مدرسی معارف                    رزومه

   

   


   

   

   

  2.دکتر علی آهنگ                             رشته علوم قرآن و حدیث                          رزومه

   

   

   


   

   

  3.دکتر عباسعلی حسن پور مقدم            رشته ادبیات عرب                                  رزومه