اعضای هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی بجنورد


 


 

 

 

1.دکتر مهدی آریان فر                       رشته الهیات و مدرسی معارف                    رزومه

 

 


 

 

 

2.دکتر علی آهنگ                             رشته علوم قرآن و حدیث                          رزومه

 

 

 


 

 

3.دکتر عباسعلی حسن پور مقدم            رشته ادبیات عرب                                  رزومه